פרשת לך לך

Photo by Magnus Lindvall on Unsplash

בראשית

לך לך

אברם העברי

בפרשת השבוע, מופיע, בפעם היחידה בתנ"ך כינוי מיוחד לאברהם אבינו:

וַיָּבֹא, הַפָּלִיט, וַיַּגֵּד, לְאַבְרָם הָעִבְרִי

מה פירוש הכינוי עִבְרִי, ומדוע הוא מופיע דווקא כאן ? על כך יש למפרשים תשובות שונות. רש"י על המקום מפרש:

הָעִבְרִי – שבא מעבר הנהר

אחרים פירשו שאברהם נקרא עִבְרִי על שם עֵבֶר סב סב סבו של אברהם. מכיוון שעֵבֶר היה אדם חשוב בשושלת של אברהם, נקראת השושלת על שמו[1]. לכן אנו נקראים עברים ושפתנו עברית.

אלא שלפי שני פירושים אלה, לא ברור מה ראתה התורה לציין את הכינוי הזה דווקא כאן[2].

בחז"ל (בראשית רבה מב) מצאנו פירוש נוסף לכינוי הזה:

אברם העברי – כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד

ושוב ניתן לשאול, מה ראתה התורה לפירוש זה של חז"ל לציין את התכונה הזאת דווקא כאן ?

נתבונן בהקשר בפרשה. נתבונן בהקשר של הביטוי הזה בפרשה. הסיפור בו מופיע הביטוי הוא סיפורה של מלחמת העולם הראשונה. לא זו שהתחילה באירופה בתרעד' (1914), אלא קודמת לה בהרבה. בשלב הראשוני קיימים שני צדדים בעולם – ארבעת המלכים בפיקודו של כדרלעמר, ומולם חמשת המלכים. אך מהר מאוד, מנצחים ארבעת המלכים את החמישה, ואנו מגיעים למצב שבו העולם כולו נמצא בצד אחד. הפליט, הבורח מן המלחמה, מחפש מישהו שיכול להתמודד עם המצב שנוצר, והוא מחליט שזה יכול להיות רק אברהם. מדוע ? מכיוון שאברהם הוכיח כבר, שהוא עִבְרִי, כלומר אינו נכנע למה שכל העולם חושב, אלא יכול להעמיד את עצמו בעבר אחד, בעוד שכל העולם נמצא בעבר האחר, לכן הוא האיש המתאים להילחם בתופעה של עולם אחיד.

דבר דומה נמצא בסיפור המופיע בתלמוד במסכת חולין (דף קלט:). שם מסופר על היונים של הורדוס המלך, שהיו מסודרות ב16 שורות, אורך כל אחת מהן מיל (כקילומטר), ומספר רב כהנא:

והוה קרא קירי קירי, הוה חד מינייהו דלא הוה קרי קירי קירי, אמרה לה חברתה: סומא, אמרי קירי קירי ! אמרה: סומא, אמרי קירי בירי ! אתיוה ושחטוה.

 [תרגום: היו קוראות כל היונים: "אדון אדון", ואחת מהן לא קראה. אמרה לה חברתה סומא אמרי "אדון אדון" ! ענתה לה: סומא אמרי" אדון עבד" ! הביאו אותה ושחטוה.]

סיפור זה רומז כנראה לכך שהורדוס שהיה נחשב בעיניו למלך, נחשב בעיני חז"ל לכפוף לשלטון הרומי, ולכן איננו מלך ממש אלא מלך עבד. כדרכם של משטרים טוטליטריים, כאשר יש אדם אחד המעז לצעוק את האמת, שוחטים אותו כדי להשתיק את קולו.

מן הרב צבי אזרחי, ראש הישיבה במדרשיה, שמעתי שאלה יפה (בשם אחד מבעלי המוסר). כיצד הצליחו בכלל עבדיו של הורדוס, לשמוע יונה אחת בתוך עשרות או מאות אלפי יונים ?

ותשובתו: כאשר יש מישהו אחד שצועק את האמת, שומעים אותו מסוף העולם ועד סופו !

גם אברהם העברי מעמיד עצמו לשירות האמת, בעולם המקדיש עצמו לטעות, וקולו שלו, הממשיך בקול העברי שלנו, עוד יקרע את מסך השקר וישמע מסוף העולם ועד סופו

שבת שלום

יעקב (יוקי) מאיר

[1] כמו שאומר רש"י על בראשית י כה, שעֵבֶר היה נביא גדול.

[2] לספורנו ישנה תשובה גם לשאלה זו והוא אומר: לא שידע הפליט שהיה אברהם קרוב ללוט רק ידע שהיה מחזיק בדיעות עבר כמוהו

כתיבת תגובה

Item added to cart.
0 items - 0